De wil

In m’n leven voor m’n crisis wilde ik het iedereen naar de zin maken en besefte niet dat dat een onmogelijke opgave is. Na m’n crisis ontdekte ik dat ik m’n eigen wil helemaal kwijt was, ik wist niet wat ik wilde. Toen las ik ‘Uw wil geschiede’ en dat was voor mij liefde, mededogen, hartelijkheid, vreugde, dankbaarheid, voorspoed en geluk om een paar dingen te noemen en daar kon ik me in vinden, dat wilde ik ook tot mijn wil maken.

Dr.Joseph Murphy schrijft:’Woordenboeken definiëren de wil als het menselijk vermogen bewust naar iets te streven, naar een als wenselijk voorgesteld doel te handelen; veelal gelijk met begeerte of wens. Daarnaast kan men de wil omschrijven als: ‘keuze, bedoeling, neiging of voornemen’’.

Roberto Assagioli, de grondlegger van de psychosynthese, heeft een heel boek over de wil geschreven. Het heet:’Over de wil’ en heeft als ondertitel:’sturend mechanisme in het menselijk handelen’. Hij maakt een onderscheid tussen verschillende soorten wil o.a. de sterke wil die te maken heeft met kracht, stuwkracht en energie. Ook schrijft hij over een kundige wil. Hij schrijft: De eigenlijke functie van de kundige wil die wij dienen te ontwikkelen is het vermogen die strategie te ontwikkelen die het meest effectief is en zo min mogelijk inspanning kost.

Vervolgens schrijft Assagioli over de goede wil om dat te doen wat goed is voor jezelf en de ander wat bijdraagt aan ieders geluk en voorspoed. Dan schrijft hij over de transpersoonlijke wil en doelt op o.a. de Boeddha. Hij zegt transcendentie betekent ook goddelijk of op God gelijkend te worden en het heeft te maken met zelfrealisatie waarbij je je ego overstijgt.

Tot slot heeft hij het over de universele wil en dat wordt gekarakteriseerd met de uitspraak van Christus:’Ik en de Vader zijn één!’

Ik weet nu pas, na m’n crisis wat ik wil. Ik wil mezelf verder ontwikkelen en ontplooien om nog meer voor mezelf en de ander te kunnen betekenen, het is een win/win formule voor iedereen. Ik wil van nemers gevers maken en mensen leren wat dienstbaarheid is zonder jezelf tekort te doen. Ik wil lezen en goud delven dat ik noteer in aantekenboeken. Ik wil muziek blijven maken en van muziek genieten. Het brengt me bij m’n gevoel en geluk is een gevoel. Ik wil heerlijke maaltijden bereiden en daar zelf en door anderen van te laten genieten. Ik ga volledig op in het koken en doe het meditatief en met liefde en dat proef je. De reacties die ik krijg zijn: ‘voortreffelijk en subliem en overheerlijk’.

Ik wil liefde, mededogen, bewustzijn, licht, vreugde en dankbaarheid in m’n wereld bevorderen en leef daarvoor. Ik wil het licht in de mensen zien en niet wat het licht tegenhoudt en leer over dit principe bij attitudinal healing.

Ik las ooit de volgende uitspraak van Seneca: Niet willen is de reden, niet kunnen het voorwendsel.

Als ik zei dat ik iets niet kon doen, zeiden m’n ouders altijd: ‘Kan niet ligt op het kerkhof en wil niet ligt ernaast’, ze gingen ervan uit dat ik het wel kon, maar niet wilde. Ik vond m’n jeugdspreuk toen, te weten: ‘Nil volentibus arduum’ ofwel niets is te moeilijk voor hen die willen

Assagioli was het opgevallen dat mensen met veel liefde vaak weinig wil hebben en dat mensen met veel wil vaak weinig liefde hebben. Kies nu voor veel liefde en universele wil wat hetzelfde is. Nietzsche had het over ‘De wil tot macht’ en doelde daarmee op de behoefte van het ego om macht over de ander uit te oefenen(omdat het geen macht over zichzelf heeft). Op Internet vond ik een site waar ze het hadden over The law of fear and faith, ze schrijven:’The law of fear and faith states that one or the other will rule your life depending on the person and their will’.

Shakespeare zei:’Ons lichaam is onze tuin, onze wil is de tuinier’

Er is een mooi schema over de vrije wil en het determinisme, die elkaar niet uit hoeven te sluiten.

Het libertarisme en Hard determinisme behoren beide tot het Incompatiblisme.

Ik stel me op het standpunt van ‘Uw wil geschiede’ en kies voor Liefde als de hoogste vorm van willen en dat is Liefde delen/geven en kunnen ontvangen uit vrije wil.

Inayat Khan zei: ‘Het is slechts de wil die iemand succes brengt en wanneer de wil ontbreekt faalt de mens’ en ook:’Wil is niet een kracht, maar alle kracht die bestaat’

Bossard schrijft:’Hoe sterker het aandeel van de wil naar voren treedt, des te duidelijker en geprononceerder schijnt het karakter te zijn, terwijl de mens die overwegend geleid wordt door affecten en driften uit zijn belevenissen eerder een wankelend, onbestemd karakter heeft.

Assagioli heeft het over 3 fasen van training en ontdekking van de wil, te weten:

-1-Dat de wil bestaat

-2-Dat men een wil heeft

-3-Dat men een wil is

Hij benoemt ook de hoedanigheden van de wil:

-1- Energie, dynamische kracht

-2- Meesterschap, controle, discipline

-3- Concentratie

-4- Vastberadenheid, beslistheid

-5- Volharding, geduld

-6- Initiatief, moed en durf

-7- Organisatie, integratie en synthese

Ik maak een groot onderscheid tussen de wil tot nemen en willen ontvangen en de wil tot delen en geven. Van een vriendin hoorde ik dat ze in een cursus hadden moeten zeggen wat ze wilden, de een wilde warmte, de ander aandacht en weer een ander liefde, ze wilden allemaal wat hebben/ontvangen. De cursusleidster zei toen:’Dat kan niet’ waarop de deelnemers kwaad,teleurgesteld en verdrietig reageerden en hun wil lieten vallen en die vriendin zei:’Toen was ‘Het’ er, zonder te benoemen wat dat ‘Het’ nou is….

Ik las ooit dat als de wil tegenstrijdig is aan de verbeelding en het onderbewuste, de wil het gaat verliezen, dan zijn we niet ‘clear’ zoals de Amerikanen dat noemen. In de Bijbel staat dat ook dat we het goede willen maar het slechte doen en dat heeft alles te maken met onwetendheid en onbewustheid.

Ik wil nu een beker yogho yogho en ga dat nu regelen en ben me bewust dat God me in staat stelt dat te doen(determinisme), maar dat ik de vrije wil heb om het te regelen(compatibilisme)…

Het was lekkere yogho yogho en ik heb in m’n aantekenboeken waar ik het goud noteer van wat ik lees nog heel wat gevonden over de wil en dat laat ik hier volgen:

Karen Horney zei:’Het is deze onschatbare kracht, de genezingswil, die door hopeloosheid wordt verlamd.

Nietzsche had het over de wil tot macht en Victor Frankl over de wil tot zingeving.

Edgar Cayce noemt 9 funkties van de wil: 1) actief beginsel, 2) individualisator, 3) kiezer, 4) gehoorzaamheid, 5) bemiddelaar, 6) veranderaar, 7) opponent van het verstand, 8) ontwikkelaar, 9) motivator en gids.

Als je verbeelding en onderbewuste ermee overeenstemmen krijg je precies wat je heel graag wilt en ook wat je niet wilt, het onderbewuste kent geen niet..

Horney: ‘In mijn visie is de bron van het confict gelegen in de omstandigheden dat de neuroticus zijn vermogen om iets van ganser harte te willen heeft verloren, omdat zijn wensen zelf verdeeld zijn d.w.z. in tegengestelde richtingen gaan.

Erich Fromm zegt:’Alleen een bewustwording van de wortel van deze twijfel is in staat de verlamming van de wil op te heffen, die van deze innerlijke onmachtgevoelens het gevolg is.

Inayat Kan schrijft:’Omdat we niet weten wat de wil is, noch waar hij is, verliezen we zijn bestaan dikwijls uit het oog en verdiepen we ons in oorzaken die buiten ons liggen.

Martin Kojc zegt:’De in tegengestelde richting werkende overtuiging wordt in dezelfde mate versterkt als de wil haar bestrijdt’ en ook: ‘Uw wil, waarop gij tot nu toe zo trots was, was uw grootste vijand. Gij wilde met alle geweld al het mogelijke en bouwde daardoor juist het tegengestelde op’ Ik denk dat Kojc doelt op de wil tot nemen, bezitten, krijgen, hebben en niet de wil tot delen en geven want dat is werk dat gezegend wordt.

Phoebe Lauren schrijft:’Ik moet vaststellen wat ik wil, wat ik niet wil en dan aktie ondernemen. Als ik dat niet doe schep ik disharmonie waaruit ziekte kan volgen, ook schrijft ze:’Wees dankbaar voor wat je hebt, vraag om wat je wenst. Hoe zal je weten dat je gekregen hebt wat je wenst, als je niet eerst weet wat je wilt?!’

Inayat Khan zegt:’En hoe minder men zich bewust is van de wil, des te meer zal men zich onderworpen voelen aan het noodlot’ en ook:’En hoe meer men alle twijfel overwint en hoe meer het zelfvertrouwen groeit ders te groter zal onze wil worden’ en: ‘Het leven verwart de mens zodanig dat er op de 1000 mensen ternauwernood één is die werkelijk weet wat hij wil en op de miljoen mensen is er misschien één die weet waarom hij het wil’

Rundqvist schrijft:’De wil is de stuwende kracht in mijn leven. Weet ik niet wat ik wil dan kan ik m’n energie niet duidelijk richten’

Irmgard Schloegl zegt:’Want hoe meer we iets niet willen en afwijzen des te meer macht kennen we aan dat af te wijzen onbject toe..’

Erich Fromm schrijft:’De verwisseling van oorspronkelijk denken, willen en voelen met pseudo gedachten of pseudo daden leidt in laatste instantie tot de vervanging van de oorspronkelijke persoonlijkheid door een schijnpersoonlijkheid. De oorspronkelijke persoonlijkheid is het Zelf dat de oorsprong van geestelijke activitieti is’ ook schrijft Fromm:’De waarheid nl. dat de moderne mens de illusie heeft als zou hij weten wat hij wil, terwijl hij in feite slechts wil, wat hij veronderstelt wordt te willen’

Inayat Khan nog even aan het woord:’Welslagen wordt bereikt wanneer vrije wil en omstandigheden hand in hand gaan’

Jezus Christius zei:’Mijn spijze is de wil te doen desgenen die mij gezonden heeft en Zijn werk te volbrengen’

De eerste ervaring na m’n crisis was dat ik niet wist wat ik zelf wilde ik had het altijd anderen geprobeerd naar de zin te maken, zonder al te veel succes natuurlijk. Ik vroeg me af wat vind je mooie muziek en kon wat bedenken en stelde toen de vraag:’Heb je daar een CD van?’, het antwoord was nee en dat ging zo maar door, ik moest weer uitzoeken wat ik zelf wilde en of dat ook ten goede zou komen aan anderen en dan is het goed

Hier volgen nog wat quotes die ik over de wil vond en waardeer:

De wortels van echt iets tot stand brengen liggen in de wil om het beste te worden dat je kunt worden – Harold Taylor

De spirit, de wil om te winnen, de wil om te excelleren zijn de dingen die stand houden en zijn belangrijker dan wat er ook gebeurt – Vince Lombardi

Een mens is pas gelukkig wanneer hij het geluk zelf wil en uitdenkt – Alain

De deugt is het juiste gebruik van de vrije wil – Augustinus

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter